Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van de E-learning.

Definities

 1. Opdrachtgever: Spaanse Hypotheek S.L. die het platform Edu Spaanse Hypotheek verstrekt.
 2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk de cursus heeft aangekocht en deelneemt.
 3. Online-training: E-learning, Online workshop of E-books, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden van de cursist.

Algemeen

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen en aangeboden (digitale) producten.
 2. Een inschrijving voor een E-learning impliceert aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Inschrijving en bevestiging

 1. Een overeenkomst komt tot stand tussen de cursist en Spaanse Hypotheek S.L. wanneer de cursus wordt betaald en digitaal wordt bevestigd.
 2. Spaanse Hypotheek S.L. heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Na ontvangst van de betaling krijgt de cursist direct toegang tot de online cursus / E-books met de inloggegevens die bij aanmelding aangemaakt zijn door de cursist.
 4. Inloggegevens zijn persoonsgebonden en mogen door niemand anders gebruikt worden. Het systeem van Spaanse Hypotheek detecteert fraude waardoor het account geblokkeerd zal worden.

Betalingen/annuleringen

 1. Inschrijving vindt plaats door middel van invulling van het formulier en betaling via de website van Spaanse Hypotheek. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 2. De cursusprijzen op de website van Spaanse Hypotheek zijn inclusief BTW.
 3. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 4. In geen enkel geval is er sprake van restitutie tenzij Spaanse Hypotheek S.L. zelf anders bepaalt.

Cursus en materiaal

 1. Verstrekt cursusmateriaal mag niet verspreid worden zonder toestemming.
 2. Het cursusmateriaal mag uitsluitend door de cursist gebruikt worden.
 3. De cursus is verdeeld in verschillende lessen. Deze lessen zijn verdeeld over enkele dagen, zodat de cursist niet te veel informatie in één keer moet behandelen. Mocht de cursist behoefte hebben de cursus wél in één keer te behandelen, dan biedt Spaanse Hypotheek hier een mogelijkheid voor.
 4. Na het afronden van de E-learning, blijft deze nog één jaar beschikbaar. De cursist kan vanaf aankoopdatum van de E-learning één jaar gebruik maken van de ‘Edu Spaanse Hypotheek’- omgeving.

Aansprakelijkheid

 1. Spaanse Hypotheek S.L. is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is of verband houdt met deelname aan een cursus van Spaanse Hypotheek. De verstrekte informatie in de cursus is puur informatief en vanuit de ervaring van Spaanse Hypotheek. Het advies is om altijd meerdere bronnen te raadplegen voor het aankopen van de Spaanse woning.
 2. Indien Spaanse Hypotheek op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 4. Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training.
 5. Spaanse Hypotheek S.L. heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Spaanse Hypotheek kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen.

Toepasselijk recht

 1. Op bovenstaande voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.
adminAlgemene Voorwaarden