Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Spaanse Hypotheek Groep.

Definities

 1. Opdrachtgever: Spaanse Hypotheek S.L. die de betaalomgeving Spaanse Hypotheek Groep verstrekt.

Algemeen

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen en aangeboden (digitale) producten.
 2. Een aankoop van een digitaal product of dienst impliceert aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Aankoop en bevestiging

 1. Een overeenkomst komt tot stand tussen de aankoper en opdrachtgever wanneer het product wordt betaald en digitaal wordt bevestigd.
 2. Spaanse Hypotheek S.L. heeft het recht een aankoop met dienst zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Na ontvangst van de betaling krijgt de cursist toegang tot de online aankoopgegeven waar de bestelhistorie kan worden geraadpleegd.
 4. Inloggegevens zijn persoonsgebonden en mogen door niemand anders gebruikt worden. Het systeem van Spaanse Hypotheek Groep detecteert fraude waardoor het account geblokkeerd zal worden.

Betalingen/annuleringen

 1. Aankoop vindt plaats via betaling via de website van Spaanse Hypotheek Groep. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 2. De prijzen op de website zijn inclusief BTW.
 3. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden eenzijdig door Spaanse Hypotheek Groep worden aangepast.
 4. In geen enkel geval is er sprake van restitutie tenzij Spaanse Hypotheek S.L. zelf anders bepaalt.

Aankoop en intellectueel eigendom

 1. Aangekocht materiaal mag niet verspreid of doorverkocht worden aan derden zonder toestemming van Spaanse Hypotheek S.L.
 2. Het aangekochte materiaal mag uitsluitend door de aankoper gebruikt worden.
 3. Op bevinden van onrechtmatig verspreiden, doorverkoop of gebruik door derden van aangekocht materiaal, kan Spaanse Hypotheek S.L. de te leveren dienst intrekken of de geleverde aankoop ongedaan maken.

Aansprakelijkheid

 1. Spaanse Hypotheek S.L. is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is of verband houdt met een aankoop bij Spaanse Hypotheek Groep. De verstrekte informatie is puur informatief en vanuit de ervaring van Spaanse Hypotheek. Het advies is om altijd meerdere bronnen te raadplegen voor het aankopen van de Spaanse woning.
 2. Indien Spaanse Hypotheek op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 3. Spaanse Hypotheek S.L. heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Spaanse Hypotheek kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door een aankoop.

Toepasselijk recht

 1. Op bovenstaande voorwaarden is Spaans recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement in Valencia.
adminAlgemene Voorwaarden